2359
۸۶۹

ادعای عجیب کارگردان سینما: برای برخی از مردم این اعتراضات جنبه فان دارد!

طالبی، کارگردان سینما گفت: پسر محمدرضا منگل است!

طالبی، کارگردان سینما گفت: پسر محمدرضا منگل است! به مردم دستور میدهد که از ساعت ۹ به بعد بوق بزنند، ۹ میلیون ماشین در تهران است هرکدام بخواهند بوق بزنند آدم دیوانه میشود و او میخواهد با دیوانه کردن مردم نهضت کند.گاهی اینگونه تجمعات و سر و صداها برای برخی جنبه‌ی فان نیز دارد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید