1294
۱۰۰۱

باز کردن چتر روی موتور و پرت شدن موتورسوار روی جاده!

باز کردن بد موقع چتر در هنگام حرکت، باعث شد یک مرد از روی موتور به زمین پرت شود.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار