1353
۱۰۱۹

مقابله یک خبرنگار با یک شهروند در حین گزارش زنده

خبرنگاری که برای تهیه گزارش به مرکز شهر رفته بود به عبور از جلو دوربین واکنش نشان داد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید