1356
۱۲۹

پرت شدن و واژگونی عجیب یک خودرو در حیاط یک خانه

تصویر آهسته واژگونی این خودرو را از زاویه دوربین یک خانه مسکونی را ببینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید