3081
۱۷۵۶

خارج شدن کنترل یک تریلی از دست راننده و یورش به سمت عابرین پیاده

لحظه تصادف تریلی با عابرین پیاده که باعث مرگ تعدادی از عابرین عابر شد، در این قابل مشاهده است.

دیدگاه تان را بنویسید