35
۱۳۲

نتیجه لایی کشیدن جاهلانه در اتوبان؛ چپ کردن خودرو

لحظه چپ کردن خودرو در اتوبان به خاطر ویراژ و لایی کشیدن راننده را ببینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید