1961
۱۵۸۶

لحظه هولناک گیر افتادن گاوباز در مقابل گاو وحشی؛ برخورد شدید به تیر برق!

در اسپانیا، گاوبازی چیزی فراتر از یک سرگرمی است اما...

در اسپانیا، گاوبازی چیزی فراتر از یک سرگرمی است؛ در این بین اما بعضاً افرادی هستند که بدشانسی آنها را از رسیدن به هدف‌شان دور می‌کند؛ هماننند این گاوباز که به جای گاو، شکار تیر برق شد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار