1617
۴۱۵

نتیجه رقصیدن در بین کار؛ سقوط از روی نردبان

نتیجه رقصیدن یک کارگر ساختمانی در حین کار را ببینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید