2171
۲۱۸۵

حمایت تلویحی رئیسی از انتقادات در مورد گشت ارشاد

ابراهیم رئیسی در گفتگو زنده تلویزیونی خود؛ از انتقادات از گشت ارشاد تلویحاً حمایت کرد.

ابراهیم رئیسی در جریان گفتگوی زنده تلویزیونی خود گفت: نباید وحشت داشت که افرادی نسبت به روش و اجرای قانون انتقاد کنند؛ نباید محدود کرد انتقادات را درباره روش اجرای قانون؛ چه اشکالی داره برای گفتگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی را قرار دهیم که بشود مرکز گفتگو نقد و حتی اعتراض نسبت به برخی مشکلات. البته باید حد فاصل اعتراض و اغتشاش مشخص شود؛ صدای اعتراض را باید شنید.

دیدگاه تان را بنویسید