2631
۷۵

تاثیر ماه بر روی جزر و مد

نزدیکی ماه نیز تاثیری در ارتفاع جزر و مد دارد. جزر و مد زمانی اتفاق می‌افتدکه توده‌های آبی که در زمینرو به ماه هستند تحت تاثیر نیروی گرانش ماه، به سمت بالا می آیند و آب در سمت دیگر زمین بالا نمی آیند.

دیدگاه تان را بنویسید