3131
۱۵۰

خیابان‌خوابی مردم گوانژو چین به خاطر قرنطینه کرونایی

شهر گوانژو چین به علت ویروس کرونا قرنطینه شد.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار